معرفی کتاب دعبل و زلفا اثر مظفر سالاری


معرفی کتاب دعبل و زلفا اثر مظفر سالاری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

تعداد بازدید : ۹۹۶

نویسنده : انتشارات به نشر

این اثر روایتی عاشقانه از آشنایی و زندگی پر فراز و نشیب دعبل خزاعی، شاعر اهل بیت(ع) و همسر سازش ناپذیرش زلفاست؛ در این کتاب، مقاطعی از زندگی دعبل در زمان امام موسی کاظم(ع) و امام رضا(ع) به صورت داستانی کنکاش شده است.؛ عشق میان او و زلفا بستری جذاب برای ماجراهای فراوان این رمان است که تلاش دارد بر اساس داده های تاریخی به بازسازی و بازآفرینی ماجراها و حوادث بپردازد. رمان شورانگیز و جذاب «دعبل و زلفا» اثر تحسین‎برانگیز دیگری از حجت الاسلام و المسلمین «مظفر سالاری»، نویسنده رمان شیرین و پرفروش «رؤیای نیمه شب» است که مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته و به چاپ شصت و هفتم رسیده است و انتظار می رود «دعبل و زلفا» نیز این موفقیت را تکرار کند.

گزیده کتاب:

دختر با چابکی درون خمره ای گلی که خالی بود پرید. در آن لحظه که می خواست درون خمره بنشیند، چرخید و دعبل را کنار جعبه های هلو و انار دید. او را شناخت و تعجب کرد که در آن موقعیت می بیندش. صدای سم اسبی شنیده شد. در خمره پنهان شد و میوه فروش سبد انجیر را روی خمره گذاشت...

مظفر سالاری:

زندگینامه ایشان از زبان خودشان: از دوم دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده و ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽاﻧﺲ واﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ام . از ﺳﺎل 67 ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ھﺎی ادﺑﯽ و ھﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ، اداره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ادﺑﯽ آن ﺟﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ . از ﺳﺎل 71 ھﻤﮑﺎری ام را ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼم ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل داﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدم و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ «ﭘﻮﭘﮏ» ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺷﺪم . ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ھﺎ داﺳﺘﺎن ، ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ، ﻧﻘﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ام . در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ، در ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺎﻧﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪم . ﮐﺘﺎب ھﺎ و داﺳﺘﺎن ھﺎﯾﻢ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﺸﻨﻮاره ھﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . رﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم «ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ در ﺣﻠﻪ» ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺒﻐﻪ دﯾﻨﯽ . "ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ در ﺣﻠﻪ" ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺘﺎب ﺳﺎل وﻻﯾﺖ و ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺳﻼم ﺑﭽﻪ ھﺎ و ﭘﻮﭘﮏ در ﺳﺎل 83 ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎرھﺎ داور ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ، ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ، ﻣﺸﺎور و ﻣﺪﯾﺮ در اﻣﻮر ادﺑﯽ و ھﻨﺮی دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺷﺪه ام . ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ داﺳﺘﺎن طﯽ ﺳﺎل ھﺎ ، در دھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻌﺮ وﻗﺼﻪ طﻼب ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه وﯾﮋه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪم . از ﺳﺎل 83 ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ، در ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ، ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ام . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪی داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﻧﺎم «ﮔﺸﺎﯾﺶ داﺳﺘﺎن» در ﺳﺎل 83 از ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ، ﺳﺮ دﺑﯿﺮی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ «آﻓﺮﯾﻨﻪ» را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارم و ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ھﺎ و ﻧﮕﺎرش داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ .

اطلاعات کتاب:

دعبل و زلفا

نویسنده:مظفر سالاری

شابک:978-964-02-2778-7

#معرفی کتاب #معرفی کتاب دعبل و زلفا #معرفی آثار مظفر سالاری #انتشارات به نشر #انتشارات استان قدس رضوی #مشخصات کتاب دعبل و زلفا #آنچه باید درباره کتاب دعبل و زلفا

ارسال نظر برای «معرفی کتاب دعبل و زلفا اثر مظفر سالاری»