مسابقات اخیر

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)
مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)

۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)
مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)

۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)
مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)
مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقات بیشتر

تماس با ما